1 day ago · 189 notes · Reblog
#royz 

1 day ago · 398 notes · Reblog
#royz 


1 day ago · 21 notes · Reblog
#savage #avelcain #depain 

1 day ago · 87 notes · Reblog
#Golden Bomber 

1 day ago · 170 notes · Reblog
#Golden Bomber 
royz-yade:

2014/08/28: Instore event at BrandX in Tokyo

royz-yade:

2014/08/28: Instore event at BrandX in Tokyo

1 day ago · 59 notes · Reblog
#royz #brand x yada 
royz-yade:

2014/08/28: Instore event at Brand-X in Tokyo

royz-yade:

2014/08/28: Instore event at Brand-X in Tokyo

1 day ago · 83 notes · Reblog
#royz #brand x yada 

1 day ago · 65 notes · Reblog
#diaura 

xxxtrxxsgxxx:

Rui ♥ Kazuki
1 day ago · 157 notes · Reblog
#screw 


1 week ago · 26 notes · Reblog
#scapegoat #monolith 
1 week ago · 20 notes · Reblog
#grieva #Arlequin